Οδηγίες: Αυστηροί κανόνες για το νέο ΕΣΠΑ

espa

 Μέχρι το τέλος του 2017 θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί από την Ελλάδα κοινοτικοί πόροι ύψους 3 δισ. ευρώ

Ενα μίνι μνημόνιο, η μη εφαρμογή του οποίου θα έχει ως ποινή την περικοπή κοινοτικών κονδυλίων τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ, θα κληθούν να σχεδιάσουν τα στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, που θα πρέπει μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλουν τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020.

Στην τρίτη εγκύκλιο του υπουργείου για το σχεδιασμό των προγραμμάτων περιγράφονται σε αδρές γραμμές οι αλλαγές που φέρνει ο κανονισμός του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ΕΣΠΑ ΙΙ.

Με βάση την κατανομή των πόρων, έως το τέλος του 2017, οπότε θα ξεκινήσει η ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος και το κάθε κράτος-μέλος θα περάσει από την πρώτη γενική αξιολόγηση με βάση το νέο κανονισμό, η Ελλάδα θα πρέπει να δεσμεύσει κοινοτικούς πόρους ύψους 11,2 δισ. ευρώ και να έχει απορροφήσει περίπου 3 δισ. ευρώ από την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Το ποσό απορρόφησης θα πρέπει να κατανεμηθεί ως εξής:

* Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) θα διατεθούν 1,98 δισ. ευρώ.

* Στις υποδομές, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη θα διατεθούν μέσα από το σχετικό πρόγραμμα 2,7 δισ. ευρώ.

* Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση και διά βίου μάθηση θα διατεθούν 1,5 δισ. ευρώ.

* Στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης θα διατεθούν 150 εκατ. ευρώ.

* Στα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα θα διατεθούν 4,9 δισ. ευρώ.

Θεματικοί στόχοι

Στο σημείο αυτό ξεκινούν οι αλλαγές από το ΕΣΠΑ στο ΕΣΠΑ ΙΙ. Η πρώτη από αυτές είναι ότι η απορρόφηση ανά πρόγραμμα και ανά ταμείο δεν αποδεικνύει από μόνη της την πρόοδο του προγράμματος. Οι απορροφήσεις θα πρέπει να επιτυγχάνονται σε ετήσια βάση και ανά «θεματικό στόχο».

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θεματικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ορίζονται οι εξής:

Συγκέντρωση πόρων στην έρευνα και καινοτομία (θεματικός στόχος 1), τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (θεματικός στόχος 2), τη στήριξη των μμε (θεματικός στόχος 3) και την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (θεματικός στόχος 4).

Ειδικά για το θεματικό στόχο 4 υπάρχουν διακριτές υποχρεώσεις σε εθνικό επίπεδο ανά κατηγορία περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα:

* Στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Αττική, Βόρειο Αιγαίο) θα πρέπει να διατεθεί κατ'

ελάχιστον το 80% των πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο, στους θεματικούς στόχους 1, 2, 3 και κατ' ελάχιστον το 20% των πόρων σε εθνικό επίπεδο στο στόχο 4.

* Στις Περιφέρειες σε μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) προβλέπεται η διάθεση κατ’ ελάχιστον του 60% των πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο, στους θεματικούς στόχους 1, 2, 3 και κατ’ ελάχιστον το 15% των πόρων για το στόχο 4.

* Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) προβλέπεται αναγκαστικά η διάθεση του 50% των πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο, στους θεματικούς στόχους 1, 2, 3 και κατ’ ελάχιστον το 6% των πόρων σε εθνικό επίπεδο στο στόχο 4.

Ελεγχοι επίτευξης στόχων

Παράλληλα, η πρόοδος του προγράμματος θα εξετάζεται από την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων αλλά και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από το ΕΣΠΑ ΙΙ και θα περιέχονται στο ετήσιο πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Σε χώρες όπως η Ελλάδα το ΠΣΑ ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο για την περίοδο 2013-2017.

Επίσης, κατά την επεξεργασία του προγράμματος 2014-2020 θα εξεταστεί, τόσο κατά την έγκριση όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, η συμβατότητά του σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2020, δηλαδή του διαδόχου της Ατζέντας της Λισαβόνας.

Η επίτευξη των στόχων θα είναι δεσμευτική σε ετήσια βάση και θα εξεταστεί κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος που θα ξεκινήσει από το 2016. Θα ακολουθήσει μια έκθεση της Ε.Ε. για τις «επιδόσεις» κάθε χώρας.

Στη συνέχεια θα μοιραστεί ή θα περικοπεί και το αποθεματικό του 6% από το σύνολο του προγράμματος, που στην περίπτωση της Ελλάδας φτάνει το 1,2 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα, εάν εντοπίζει ακραίες αποκλίσεις στα προγράμματα, να ακολουθεί διαδικασία ανάλογη με αυτή του υπερβολικού ελλείμματος με συνεχείς οχλήσεις για άμεσες διορθώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν πολύ νωρίτερα από την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής.

Αναδημοσίευση από http://www.naftemporiki.gr/