Αλλάζει το πρόγραμμα επιδοτήσεων

epidotiseis

Εκτός του προγράμματος επιδοτήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των ΠΕΠ, προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ θέτει η αναθεωρημένη λίστα που δημοσίευσε το υπουργείο Ανάπτυξης, τις δραστηριότητες που αφορούν το χονδρεμπόριο αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αλλά και τη χονδρική πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανών.

 

Συγκεκριμένα σε σύγκριση με την αρχική προκήρυξη μη επιλέξιμοι για επιδότηση κατέστησαν οι κλάδοι που αφορούν λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα και εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων.

Πάντως, μέσα στον κατάλογο των δραστηριοτήτων που επιδοτούνται περιλαμβάνονται τα χιονοδρομικά κέντρα, οι παιδότοποι όλες οι δραστηριότητες της τέχνης και της μόδας οι μελέτες περιβάλλοντος και κατασκευών και σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων της μεταποίησης με εξαιρέσεις μόνο την εξόρυξη τύρφης και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα. Στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, όλες οι επιμέρους υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων και η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Εκτός από τις αλλαγές που έγιναν τα βασικά σημεία της προκήρυξης παραμένουν τα ίδια. Οι προθεσμίες υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα έχουν την ίδια ημερομηνία με την αρχική προκήρυξη (14/1) και ξεκινά από τις 25 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και την 25η Απριλίου 2013. Περιλαμβάνεται ουσιαστικά σχεδόν το σύνολο μεταποίησης, υπηρεσιών, τουρισμού και εμπορίου με δύο μεγάλες εξαιρέσεις που θα ενταχθούν σε άλλη (σχεδιαζόμενη προς το παρόν) δράση, η εστίαση και το λιανεμπόριο. Ο πλήρης αναθεωρημένος οδηγός των δραστηριοτήτων που επιδοτούνται είναι αναρτημένος στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr , του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr αλλά και στο www.startupgreece.gov.gr .

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Τα διαθέσιμα κονδύλια φτάνουν στα 456 εκατ. ευρώ, το ποσοστό επιδότησης έως το 60%.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού:

* από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»,

* από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και

* από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες».

Οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.

Τι χρηματοδοτείται:

1. Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός.

3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης).

4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας.

6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

7. Λογισμικό.

8. Προβολή - Προώθηση.

9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες - υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40 έως 60 %, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κ.λπ.) σε ποσοστό 25%, οι οποίες, πάντως, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για την κάλυψη της συμμετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν, εκτός από ίδιους πόρους, να χρησιμοποιήσουν τραπεζικό δανεισμό όπως επίσης να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη χαμηλότοκων δανείων, κάλυψη εγγυητικών επιστολών, κ.λπ.

Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή). Υπάρχει δυνατότητα για καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταβολής δημόσιας δαπάνης με υλοποίηση του 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Είναι επίσης επιλέξιμες οι προκαταβολές σε προμηθευτές, ως δαπάνες προς πιστοποίηση και χρηματοδότηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210 - 6985210, στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300 και στους υπεύθυνους για την Ενημέρωση Κοινού των Περιφερειών.

Επιχορηγήσεις για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης, μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η καταληκτική η 29/3/2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:

* χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,

* επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 ευρώ του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 ευρώ.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 40.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει δύο Υποδράσεις:

Υποδράση 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.

Υποδράση 2: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών με προϋπολογισμό επίσης 20 εκατ. ευρώ.

'Οπως προκύπτει από την προκήρυξη της δράσης το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τη δημιουργία από άτομα στις δύο επιδοτούμενες ηλικιακές κλίμακες:

* νέων ατομικών επιχειρήσεων,

* νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ' οίκον,

* νέων προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως το ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (αποκλειστικά ΕΠΕ), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),

* νέων αστικών συνεταιρισμών στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν, ως μέλη, σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),

* νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι) το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά.

Δικαιούχοι της δράσης οι άνεργες 18-64 ετών

Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

* έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή

* έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή

* απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κ.λπ.

* αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Η δράση βρίσκεται αναρτημένη και στις Προσκλήσεις - Προκηρύξεις του www.espa.gr .

Αναδημοσίευση από www.naftemporiki.gr

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - tdas@nafemporiki.gr