Τι προβλέπει η απόφαση για το net-metering

Τι προβλέπει η απόφαση για το net-metering

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί πλέον ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Από τις 30 Δεκεμβρίου 2014 ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται πραγματικότητα και στην Ελλάδα, έπειτα από την Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη μετά από πολύμηνη καθυστέρηση από το ΥΠΕΚΑ.

Πραγματικότητα αποτελεί πλέον και για την Ελλάδα ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering), μετά την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στις 30 Δεκεμβρίου. Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί πλέον ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Από τις 30 Δεκεμβρίου 2014 ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται πραγματικότητα και στην Ελλάδα, έπειτα από την Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη μετά από πολύμηνη καθυστέρηση από το ΥΠΕΚΑ. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης Απόφασης, γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (netmetering). Συγκεκριμένα, η Απόφαση προβλέπει τα εξής:

  • Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση
  • Αφορά μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών
  • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής
  • Η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500kWp
  • Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20KW ενώ για την Κρήτη τα 50KW
  • Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής
  • Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες)
  • Οι χρεώσεις για τις ΥΚΩ υπολογίζονται επί της συνολικής πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης
  • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα
  • Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για δωρεάν οικονομοτεχνική μελέτη πατήστε εδώ

                                                                                                                              Πηγή: http://www.4green.gr