Φωτοβολταϊκά: Οι Νέες ρυθμίσεις του Πολυνομοσχεδίου για τα Φωτοβολταϊκά

fwtovoltaika_grasidi

Παράλληλα με το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκαν στις 28.04.2013 και τα Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013, στα οποία συγκαταλέγονται και ρυθμίσεις που αφορούν το χώρο των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών

Ειδικότερα ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν σε:

- Πρόσβαση στα δίκτυα, στα πλαίσια της οποίας αναδιαμορφώνεται το καθεστώς που διέπει το χρονοδιάγραμμα των προσφορών σύνδεσης, ενώ σημαντικές είναι και οι αλλαγές που θεσπίζονται για τις εγγυητικές επιστολές και οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή από το Μάιο του 2014.

  • Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Έσοδα ειδικού λογαριασμού
  • Ρυθμίσεις για φ/β σταθμούς

Ειδικότερα ως προς τους φ/β σταθμούς:

1. Εισάγεται διάταξη που προβλέπει δυνατότητα επιστροφής εγγυητικών μετά από δήλωση εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ότι δεν θα προχωρήσει η υλοποίηση του φ/β σταθμού. Πέραν της εγγυητικής προβλέπεται και η επιστροφή καταβεβλημένων ποσών στον αρμόδιο Διαχειριστή στα πλαίσια της οικείας Σύμβασης Σύνδεσης,τα οποία αντιστοιχούν στο μέρος των έργων σύνδεσης που δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι την υποβολή της δήλωσης.

2. Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2013 η σύναψη συμβάσεων σύνδεσης φ/β σταθμών.

3. Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2013 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φ/β σταθμούς,εξαιρούνται ωστόσο περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου έχουν κατατεθεί πλήρεις φάκελοι για την υπογραφή σύμβασης πώλησης. Η έννοια της «πληρότητας» εξειδικεύεται με βάση τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία.

4. Ως προς την έκτακτη εισφορά εισάγονται νέα ποσοστά και συγκεκριμένα:

- 37% : φ/β σταθμοί που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους μετά την 01.01.2013 έως 30.06.2013 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς που αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου του 2012.

- 34% : φ/β σταθμοί που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους μετά την 01.01.2013 έως 30.06.2013 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012.

Από την εν λόγω «αυξημένη» έκτακτη εισφορά της τάξεως του 37% και 34% (και προφανώς όχι εν γένει από την έκτακτη εισφορά) εξαιρούνται οι φ/β σταθμοί των κατ’ επάγγελμα αγροτών καθώς και οι φ/β σταθμοί που βρίσκονται σε μη διασυνδεδεμένα νησιά.

- 40% : φ/β σταθμοί που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεση τους μετά την 01.07.2013 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012.

- 42% : φ/β σταθμοί που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεση τους μετά την 01.07.2013 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς που αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου του 2012.

5. Εισάγεται επίσης εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 για τους φ/β σταθμούς που δεν πρόλαβαν να συνδεθούν μέχρι τις 12.03.2013 βάσει του τετραμήνου που προέβλεπε ο Ν. 4093/2012, για τους οποίους, εφόσον συνδεθούν μέχρι 30.06.2013 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχε παρέλθει το 18μηνο, ισχύει ως τιμή αναφοράς όχι η τρέχουσα, αλλά αυτή που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Αυγούστου 2012 και Ιανουαρίου 2013.

Σημαντικά χωρία των νεώτερων διατάξεων που τροποποίησαν τα όσα είχε θεσπίσει ο Ν. 4093/2012 περί έκτακτης εισφοράς, περιέχουν σημαντικές ασάφειες όπως έχει επισημανθεί ήδη κριτικά και στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και ως εκ τούτου χρήζουν ερμηνευτικής προσέγγισης, ώστε να αποσαφηνισθεί η υπαγωγή στα νέα αυτά ποσοστά αλλά και να διευκρινισθεί ότι οι φ/β με τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 9 Αυγούστου 2012 δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά, ερμηνευτική εκδοχή η οποία είναι και η μόνη δικαιοπολιτικά στοιχειωδώς κατανοητή.

Είναι σαφές ότι οι κατά καιρούς εγερθείσες συγκροτημένες νομικές ενστάσεις για τη συμβατότητα της «έκτακτης εισφοράς» τόσο με εθνικές μας συνταγματικές διατάξεις και αρχές όσο και με βασικές παραδοχές του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικαίου και του δικαίου κρατικών ενισχύσεων παραμένουν απολύτως επίκαιρες και σε σχέση με τις εν προκειμένω θεσπιζόμενες διατάξεις. Η συγκεκριμένη νομική προστασία του θιγόμενου επενδυτή είναι συνεπώς συνυφασμένη με τη στοχευμένη προσπάθεια νομικής του θωράκισης έναντι του εν λόγω μέτρου.

Επιμέλεια: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)

Αναδημοσίευση από http://www.energypress.gr/