Μεταβιβάσεις εν λειτουργία φ/β σταθμών: Νομικές και φορολογικές παράμετροι

metavivaseis_fotovoltaikwn

Ένα από τα πλέον επίκαιρα ζητήματα ενόψει της αναδιαμόρφωσης της αγοράς των φωτοβολταϊκών σταθμών είναι οι μεταβιβάσεις εν λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, ανεξαρτήτως ισχύος, για τις οποίες δεν τίθενται καταρχήν εκ του νόμου σχετικοί περιορισμοί.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού αποτελεί μια σύνθετη νομικά διαδικασία, για την υλοποίηση της οποίας πέραν των ουσιωδών νομικών παραμέτρων, ιδιαίτερης προσοχής από την πλευρά των συμβαλλομένων μερών θα πρέπει να τύχουν και οι φορολογικές – λογιστικές πτυχές εκάστης μεταβίβασης.

Η μεταβίβαση ενός εν λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού δύναται καταρχήν να λάβει χώρα με δύο κυρίως νομικούς τρόπους, είτε δια της απ’ ευθείας μεταβίβασης από τον κάτοχο του φ/β σταθμού (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του φ/β σταθμού ως αυτοτελούς παραγωγικής μονάδας – συνόλου παγίων, μετά του συνόλου των αδειών – συμβάσεων – εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων που αφορούν στον συγκεκριμένο φ/β σταθμό, είτε δια της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων/μετοχών του νομικού προσώπου που κατέχει τον φ/β σταθμό.

Σε κάθε περίπτωση, της κύριας μεταβιβαστικής πράξης αναλόγως του επιλεγόμενου τρόπου μεταβίβασης, θα πρέπει να προηγηθεί από την πλευρά του επενδυτή πλήρης και ενδελεχής νομικός έλεγχος (due diligence) του φ/β σταθμού. Ειδικότερα, ο διενεργούμενος νομικός έλεγχος αφορά στην αδειοδοτική διαδικασία του φ/β σταθμού, στο νομικό καθεστώς του αγροτεμαχίου εγκατάστασης του φ/β σταθμού κλπ., καθώς και στο λογιστικό μέρος που αφορά στην κατασκευή του φ/β σταθμού.

Παράλληλα, σε συνάρτηση με την επιχειρηματική συμφωνία των μερών αναφορικά με την κατοχή του αγροτεμαχίου εγκατάστασης του φ/β σταθμού (αγορά ή μίσθωση του αγροτεμαχίου από τον αποκτώντα τον φ/β σταθμό), θα πρέπει να συνταχθούν αντιστοίχως για κάθε περίπτωση και τα αντίστοιχα διασφαλιστικά συμβατικά κείμενα που αφορούν στο αγροτεμάχιο εγκατάστασης του φ/β σταθμού (νέο μισθωτήριο, εκχώρηση μισθωτικής σχέσης κλπ).

Περαιτέρω, αναλόγως του επιλεγέντος τρόπου μεταβίβασης ενός εν λειτουργία φ/β σταθμού, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής οι φορολογικές και λογιστικές παράμετροι εκάστης μεταβίβασης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη φορολογικά και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και νομικά διασφαλιστική λύση.

Τέλος, κατόπιν της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης ενός εν λειτουργία φ/β σταθμού, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες κοινοποιήσεις της συμφωνίας τους έναντι των αρμοδίων αρχών (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) με τον κατάλληλο και νομικά διασφαλιστικό τρόπο.

Συνοψίζοντας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικής συμφωνίας σχετικά με τη μεταβίβαση ενός εν λειτουργία φ/β σταθμού, καθώς και οι ιδιάζουσες φορολογικοί παράμετροι που διέπουν τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία, σε συνδυασμό και με την εμπλοκή των αρμοδίων αρχών – διαχειριστών, επιτάσσουν ιδιαίτερη προσοχή των συμβαλλομένων μέρων κατά τη διενέργεια της μεταβίβασης και εξειδικευμένη νομική συμβουλή, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τόσο τα έννομα συμφέροντα αμφότερων των μερών όσο και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης.

Επιμέλεια: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)

Αναδημοσίευση από www.energypress.gr