Δελτία τύπου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 17ο Πρακτικό της συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας

Την 7-6-2012

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταικών σταθμών 9,87Kw»

Περισσότερα