Συχνές ερωτήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Χρήσιμες Ερωτοαπαντήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ)

 

   1.    ΤιείναιτοΠΕΑ;

 

ΤοΠΕΑείναιένααναγνωρισμένοαπότοΥΠΕΚΑέγγραφοπουεκδίδεταιαπόΕνεργειακόΕπιθεωρητή (οοποίος έχειενταχθείσεειδικόΜητρώο)καιστοοποίοαποτυπώνεταιηενεργειακήαπόδοσητουκτιρίου.ΜετοΠΕΑτο κάθε  κτίριο  κατατάσσεται  σεενεργειακή  κατηγορία  (υπάρχουν  εννέα  κατηγορίες,  από  Α+  έως  Η),  ενώ  ο Επιθεωρητήςκαταγράφεικαισυστάσειςγιατηβελτίωσητηςενεργειακής απόδοσηςτουκτιρίου.

 

2.ΠότεαπαιτείταιηέκδοσητουΠΕΑ;

 

ΗέκδοσητουΠΕΑαπαιτείται  γιαόλατακτίρια  συνολικήςεπιφάνειαςάνωτων50τμ,τωνβασικών χρήσεων (κατοικία,μόνιμηκαιπαραθεριστική,γραφεία,εμπορικέςχρήσεις,συνάθροισηκοινού,εκπαίδευση,προσωρινή διαμονή,υγείακαικοινωνικήπρόνοια,κλπ),ωςεξής:

 

Νέακαιριζικάανακαινιζόμενα:

-Μετοπέραςτηςκατασκευήςκάθενέουήριζικάανακαινιζόμενουκτιρίου.

 

Υφιστάμενα:

-Από09.01.2011:γιακάθεπώληση-αγοράενιαίουκτιρίουκαιπώληση-αγοράτμήματοςκτιρίου(πχδιαμέρισμα),

καθώςκαιενοικίασηαλλά μόνοστην περίπτωσηενιαίουκτιρίου.

-Από09.1.2012:γιατηνενοικίασητμήματοςκτιρίουγιακατοικία(πχδιαμέρισμα)καιγιαεπαγγελματικήστέγη.

 -ΗέκδοσηΠΕΑείναιυποχρεωτικήκαιγιατηνένταξηκτιρίωνκατοικίας  στοπρόγραμμα«ΕξοικονόμησηΚατ΄ Οίκον».

3.    ΗέκδοσηΠΕΑαπαιτείταισεόλεςτιςπεριπτώσειςμισθώσεων;

ΗέκδοσηΠΕΑείναιυποχρεωτικήΜΟΝΟγιανέεςσυμβάσειςμίσθωσηςκαιόχιγιαανανεώσειςυφισταμένων συμβάσεων.

4.    Τιμετράειστησυνολικήεπιφάνεια ενόςκτιρίου;

Η  συνολική  επιφάνεια  ενός  κτιρίου  είναι το  σύνολο  των  τετραγωνικών  μέτρων  του  κτιρίου,   όπως  αυτά προσμετρούνταιστηνοικοδομικήάδεια(σύμφωναμε τοσυντελεστήδόμησης),καθώςεπίσηςκαιτατετραγωνικά τουκτιρίουπουέχουννομιμοποιηθείήτακτοποιηθείμετιςισχύουσεςδιατάξεις(πχκλειστόςημιυπαίθριος).

 5.    ΠοιακτίριαεξαιρούνταιαπότηνυποχρέωσηέκδοσηςΠΕΑ;

ΔεναπαιτείταιηέκδοσηΠΕΑγιατιςεξήςπεριπτώσεις:

-γιακτίριο  (ενιαίο  ήτμήματου)μεσυνολική  επιφάνεια  μικρότερη  ήίσητων50τμ(πχένα  διαμέρισμα  με επιφάνειαμικρότερηήίσητων50τμ)

-γιακτίριαμεχρήσεις:βιομηχανίας,βιοτεχνίας,εργαστηρίου,αποθήκης,στάθμευσηςαυτοκινήτων,πρατήρια

υγρώνκαυσίμων.

 

6.    ΤαδιατηρητέακτίριακαιοιπαραθεριστικέςκατοικίεςεξαιρούνταιαπότηνυποχρέωσηέκδοσηςΠΕΑ;

ΔενεξαιρούνταιαπότηνυποχρέωσηέκδοσηςΠΕΑταδιατηρητέακτίρια  καιοιπαραθεριστικέςκατοικίες(με διαμονήμικρότερητωντεσσάρωνμηνών).

7.    ΠούμπορώναβρωΕνεργειακόΕπιθεωρητή;

 ·    ΣτοΜητρώο ΕνεργειακώνΕπιθεωρητών, τοοποίοέχειαναρτηθείστηνκεντρικήιστοσελίδατουΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr  καιστο   πεδίο   «Επιθεώρηση   /  Ενεργειακή   Επιθεώρηση   /  Μητρώο  Ενεργειακών Επιθεωρητών»

·    ΣτιςΤράπεζεςπου συμμετέχουνστοΠρόγραμμα«Εξοικονόμησηκατ’Οίκον»

·    ΣτακατάτόπουςΚέντραΕξυπηρέτησηςΠολιτών(ΚΕΠ).

8.Πόσοκοστίζειηέκδοσητου ΠΕΑ;

Γιαπεριπτώσειςκατοικιών:

-     Ότανεπιθεωρείταιολόκληρηπολυκατοικία:1,0 ευρώ/τμ(ελάχιστοκόστος200ευρώ)

-     Ότανεπιθεωρείταιτμήμακτιρίουκατοικίας(διαμέρισμα):2,0ευρώ/τμ(ελάχιστοκόστος150ευρώ)

-     Ότανεπιθεωρείταιμονοκατοικία:1,5ευρώ/τμ(ελάχιστοκόστος 200ευρώ)

Γιαάλλες περιπτώσειςκτιρίων(πχγραφεία)

-     έως100μ:2,5ευρώ/τμ  (ελάχιστοκόστος300ευρώ)

-     πάνωαπό1000τμ:2,5 ευρώ/τμγιαταπρώτα1000τμκαι1,5ευρώ/τμγιαταυπόλοιπατμ

9.Ποιέςείναιοιυποχρεώσειςτουσυμβολαιογράφου;

Σε  κάθε  περίπτωση  αγοραπωλησίας   ακινήτου  απαιτείται   η  έκδοση  ΠΕΑ.  Γιατην  κατάρτιση   της  πράξης αγοραπωλησίας,  οσυμβολαιογράφος  ελέγχει  τηνεγκυρότητατουΠΕΑαπότοπληροφοριακό  σύστημα  του Αρχείου  Επιθεώρησης  Κτιρίων  τουΥΠΕΚΑ www.buildingcert.grκαιυποχρεούταιαφενόςναμνημονεύσειστο συμβόλαιοτοναριθμόπρωτοκόλλουτουΠΕΑκαιαφετέρουναπροσαρτήσειτο έντυπο–απόσπασμαΠΕΑ,που εκδίδεται  απότοπαραπάνωπληροφοριακό  σύστημα  καιπεριέχει  ταβασικά  στοιχεία  τουΠΕΑ.Επίσης,  η «υλική»  πράξη  της  παράδοσης   παραλαβής  του  ΠΕΑ  δηλώνεται  από  τους  συμβαλλόμενους  ενώπιον συμβολαιογράφου,συντάσσεταιδεκαιυπογράφεταισχετικήπράξη.

10.Είναιδυνατόνα πωληθείέναημιτελέςκτίριο,χωρίς τηνέκδοσητουΠΕΑ;

Στηνπερίπτωσηπώλησηςακινήτου(ενιαίουήτμήματος)γιατοοποίοδενέχειαρχίσειηκατασκευήτουήέχει αρχίσει  μεν,αλλάείναιημιτελής,μπορείνα  καταρτιστεί  ησυμβολαιογραφική  πράξηαγοραπωλησίας  καιη μετεγγραφήτουστουποθηκοφυλακείοχωρίςτηνέκδοσηΠΕΑ.Ωστόσο,ηέκδοσηΠΕΑαπαιτείταιμε την αποπεράτωσητης κατασκευήςτουκτιρίου,τοοποίοπαραδίδεταιστοναγοραστήμε«υλική»πράξηπαράδοσης– παραλαβήςΠΕΑ,ηοποίαδηλώνεταιαπότουςσυμβαλλόμενουςενώπιονσυμβολαιογράφουκαισυντάσσεταικαι υπογράφεταισχετικήπράξη.

11.Πουμπορώνα βρωτονομικόπλαίσιοκαισχετικέςπληροφορίες;

Στηνκεντρικήιστοσελίδα  τουΥΠΕΚΑ www.ypeka.grκαιστοπεδίο«Επιθεώρηση–ΕνεργειακήΕπιθεώρησηΝομικόΠλαίσιο»,καθώςκαιστοτηλεφωνικόκέντρο2109797400.