Νομοθεσία για ανεμογεννήτριες

  1. Νόμος 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
  2. Ενοποίηση των διατάξεων του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους Ν. 3734/2009, Ν. 3851/2010, Ν. 3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων. Πατήστε εδώ.
  3. Αιτήσεις σύνδεσης για λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου, ( Πατησίων 27, 10432 ΑΘΗΝΑ, 8ος όροφος) με το έντυπο του παραρτήματος της ΥΑ 13310 / 2007.
  4. Αποστάσεις ανεμογεννητριών Άρθρο 10 Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Πατήστε εδώ.
  5. ΜΠΕ ΚΥΑ 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ663 κεφάλαιο Δ Άρθρο 10 υποκατηγορία 4 (βλέπε Ε.Π.Ο MINIWIND) της β κατηγορίας ΥΑ oικ 104247 ΕΥΠΕ ΥΠΕΧΩΔΕ