Αδειοδότηση για ανεμογεννήτριες

Οι αιολικές εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος έως 100 kW απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης:

 • Άδειας παραγωγής (άρθρο 4, παράγραφος 4δ του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παράγραφος 12 του ν.3851/2010), και
 • Αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (άρθρο 8, παράγραφος 8 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παράγραφος 13 του ν.3851/2010).Απαλλάχθηκαν από τις αποφάσεις εξαίρεσης

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται η πλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής (π.χ. δεν απαιτείται η προσκόμιση ανεμολογικών μετρήσεων από διαπιστευμένο κατά IEC-17025 φορέα). Σημειώνεται δε ότι δεν εκδίδεται πλέον καμία διοικητική πράξη όπως για παράδειγμα ήταν η Απόφαση Εξαίρεσης από τη Ρ.Α.Ε. και η αδειοδότηση τους πλέον γίνεται από την Δ.Ε.Η.

Τι απαιτείται:

 • Συμπλήρωση του εντύπου του παραρτήματος της ΥΑ13310 / 2007
 • Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου με σημειωμένη τη θέση εγκατάστασης της Α/Γ σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ87
 • Τίτλος κυριότητας του χώρου εγκατάστασης
 • Τεχνική περιγραφή του βασικού εξοπλισμού της επένδυσης (σχέδια ηλεκτρομηχανολογικούεξοπλισμού, σχέδια βάσης, Μ/Σ Ανύψωσης, Τεχνική έκθεση)
 • Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα του σταθμού
 • Τεχνικά εγχειρίδια & πιστοποιήσεις εξοπλισμού

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου (Δ.Δ.Δ) Οδός Πατησίων 27 Αθήνα.

Ο φάκελος συμπληρώνεται αργότερα με

 • Αντίγραφο της έγκρισης από την Πολεοδομία (μικρής κλίμακας ή δόμησης), όταν αυτή εκδοθεί.
 • Αντίγραφο της απαλλαγής από Ε.Π.Ο. ή αποδεικτικό παρέλευσης του 20ημέρου από την υποβολή της αίτησης στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας για εγκαταστάσεις κάτω από 20 Kw. Κατ εξαίρεση υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. όταν:
  • Α. εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετημένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή
  • Β. γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, με σταθμό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια.
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για εγκαταστάσεις από 20 έως 100KW

Σημειώνεται ότι, κατά τον νόμο, ο τίτλος κυριότητας και η έγκριση της Πολεοδομίας, δεν απαιτούνται για την έκδοση της προσφοράς σύνδεσης με τη ΔΕΗ, αλλά απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης η οποία έπεται αυτών, με βάση τις σχετικές οδηγίες και την πρακτική της ΔΕΗ.