Ανενεργά Λατομεία

Γεωρυθμική - Ανενεργά Λατομεία

1)ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 215 Ανενεργά Λατομεία σε δημόσιες εκτάσεις, που σύμφωνα με κρατικές παραχωρήσεις είχαν δοθεί για εξορυκτική εκμετάλλευση σε ιδιώτες (1955-1965). Στο σύνολό τους σχεδόν, μετά την διακοπή των εξορύξεων, δημιουργήθηκαν μεγάλα Οικολογικά Αποτυπώματα, χωρίς καμιά Περιβαλλοντική Αποκατάσταση. Το Νομοθετικό Πλαίσιο που ίσχυε δεν προέβλεπε συγκεκριμένες λύσεις ενώ αργότερα σύμφωνα με την Δασική Νομοθεσία, η ευθύνη των Ανενεργών Λατομείων περιήλθε στα Δασαρχεία, ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, που κατέτασσαν τους χώρους των Λατομείων, σε αναδασωτέες περιοχές. Η ευθύνη των φορέων ήταν εκτός των άλλων η σύνταξη μελετών Αποκατάστασης και Αναδάσωσης. Ελάχιστα από αυτά, έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Επίσης σε όσα λατομεία συνεχίζετε η λειτουργία, η διαδικασία αποκατάστασης, θα πρέπει να συμπληρωθεί και με άλλα στοιχεία.

Πολλά από αυτά τα λατομεία βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθηκαν προστατευόμενες (Natura, Αρχαιολογία). Η ενέργεια αυτή έγινε πολύ αργότερα, από την έναρξη λειτουργίας τους.

Στην Αττική, υπάρχουν 8 ανενεργά λατομεία, ενώ σε μια πρώτη αναζήτηση, ανενεργά λατομεία με προοπτικές μετάλλαξης, υπάρχουν σε πολλά νησιά (Αιγαίο - Κεφαλονιά), στην Δυτική Ελλάδα, στην Ανατολική Θράκη, που σίγουρα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα και έναν ακόμα χώρο τουριστικού προορισμού.

Οι κατά διάφορες εποχές νομοθετικές & κανονιστικές ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και για την απαραίτητη «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση» των συγκεκριμένων χώρων, δεν ήταν πάντα η ενδεδειγμένη. Η πολυνομία παρείχε δυνατότητες εξορυκτικών εργασιών, χωρίς να γίνονται εργασίες Αποκατάστασης ή απορρίπτοντο οι Περιβαλλοντικές Μελέτες από το ΣτΕ. Η απόρριψη και διακοπή των περιβαλλοντικών μελετών , δημιουργούσε την δυνατότητα παράτυπων εξορύξεων, με απρόβλεπτα αποτελέσματα για το Περιβάλλον και τους Πολίτες.

Από τη